Deficity čiastkových funkcií

Deficity čiastkových funkcií ako parciálne  vývinové deficity v spracovávaní informácií môžu viesť k symptómom ako sú poruchy učenia, dyskalkúlia, ale aj poruchy správania. V tomto vzdelávaní si účastníci piatich modulov prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.

 

Semináre sú určené odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom a liečebným pedagógom. Doklad o ukončenom vzdelaní v spomínaných odboroch je podmienkou účasti na seminári.

 

 

Modul 1 Deficity čiastkových funkcií: Základy

 

Modul 2 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - praktická časť

 

Modul 3 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie tréningového plánu

 

Modul 4 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia

 

Modul 5 Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia