TERAPIA - SUPERVÍZIA

Modul 5

 

(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy, Diagnostika a zostavenie tréningového plánu, Diagnostika - supervízia)

Každý účastník seminára referuje v skupine o terapii jedného – podľa metódy Dr. Sindelar diagnostikovaného dieťaťa, ktoré pracuje s tréningovým programom. Terapia musí prebiehať minimálne tri mesiace a v tomto čase musia byť vykonané minimálne dve kontroly tréningu. Uprednostnene vyberá účastník kurzu terapiu, v priebehu ktorej sa vyskytli nejaké otázky alebo problémy.

Každý účastník kurzu obdrží pri prihlásení na tento seminár "Check-list", ktorý má vypracovať a priniesť so sebou na seminár. Referát o terapii účastník kurzu zostaví na základe tohto Checklistu.

 

Po ukončení seminára odovzdá účastník kurzu do štyroch týždňov písomný súhrn tejto terapie ( štrukturovane, na základe stanovených kritérií ) na základe poznatkov, ktoré získal na tomto seminári, v rozsahu 4 – 6 strán v elektronickej forme. Túto zaverečnú prácu opraví a vyhodnotí pani Dr. Sindelar do štyroch týždňov. Ak bude táto práca ohodnotená pani Dr. Sindelar pozitívne, účastník kurzu úspešne ukončil vzdelávanie: Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií.

Pokiaľ je ohodnotenie práce na seminári: Terapia – supervízia a záverečná práca negatívne, má účastník seminára možnosť znovu zopakovať tento seminár ( za účastnícky poplatok ).

Po úspešnom absolvovaní tohto seminára obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov, z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

 

 

Lektor:
PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

 

Učebné jednotky: 16

 

Počet účastníkov: 12

 

Dátum:   ....................
 

Cena: 250 eur

 

 

Miesto: Bratislava