DIAGNOSTIKA - SUPERVÍZIA

Modul 4

 

(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy; Diagnostika a zostavenie tréningového plánu)          

 

Každý účastník seminára odovzdá do zadaného termínu dva protokoly z vyšetrenia deficitov čiastkových funkcií pre deti v školskom veku a staršie a jeden protokol z vyšetrenia dieťaťa v predškolskom veku, zároveň aj vyhodnotenie, správu z vyšetrenia a návrh terapie ( tréningového plánu).

Jeden z týchto troch protokolov sa prejedná na seminári, vyhodnotenie a terapeutický plán budú supervidované v skupine vedením seminára. Účastník kurzu sa môže pri odovzdaní protokolov rozhodnúť, ktorý z týchto protokolov bude konzultovať na seminári.

Na základe poznatkov získaných v tomto seminári prepracuje účastník seminára ďalší zo svojich odovzdaných protokolov – musí to byť protokol z vyšetrenia dieťaťa v školskom veku a staršie – vyhodnotenie, správa z vyšetrenia a návrh terapie a odovzdá túto prepracovanú verziu vedeniu seminára.

Účastník seminára obdrží tento odovzdaný protokol späť do dvoch týždňov. Ak je vyhodnotenie, správa z vyšetrenia a terapeutický plán správny, je oprávnený zúčastniť sa seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia.

Pokiaľ je správa z vyšetrenia a tréningový plan chybný, má účastník kurzu možnosť odovzdať ďalší protokol z vyšetrenia dieťaťa ( dieťa v školskom veku a staršie ) a k tomu prislúchajúcu správu z vyšetrenia a tréningový plán na posúdenie vedeniu seminára.  ( Účastníkovi tým nevzniknú  ďalšie náklady). Ak je tento protokol vyhodnotený správne a ak je aj správne zostavený tréningový plán, je účastník seminára oprávnený zúčastniť sa seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia.

Pokiaľ je aj toto vyhodnotenie a tréningový plan chybný, smie sa účastník seminára zúčastniť seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia až po opätovnom absolvovaní seminára: Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia ( za zodpovedajúci poplatok za seminár ) a po jeho úspešnom ukončení ( viď hore ).

Prosím prineste si so sebou na seminár farebné fixy alebo ceruzky vo farbe modrej, zelenej, oranžovej, žltej a červenej..

 

Lektor:
PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar  ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

 

Učebné jednotky: 16

 

Počet účastníkov: 12

 

Dátum: .............

 

Cena: 200 eur
  

Miesto: Bratislava