DIAGNOSTIKA A ZOSTAVENIE TRÉNINGOVÉHO PLÁNU

Modul 3

 

(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy a/alebo Diagnostika – praktická časť)  

 

Účastníci kurzu urobili do termínu tohto kurzu diagnostiku dokopy piatich osôb metódou na zachytenie deficitov čiastkových funkcií pre deti v školskom veku a staršie, a diagnostiku dokopy troch detí vo veku 3 – 5 rokov ("Mačka Mňau”) a spracovali ju do protokolu, ktorý dostali mailom.

Túto dokumemtáciu je potrebné poslať elektronicky do konkrétneho termínu, ktorý im bude upresnený pri prihlasení sa na tento kurz.

Diagnostiku pre deti v školskom veku a staršie môže účastník kurzu urobiť  osobe v každom veku.   Diagnostika pre deti v materskej škole musí byť urobená  deťom vo veku od troch do piatich rokov alebo starším deťom, ktoré majú oneskorený vývin. Táto diagnostika obomi metódami – postupmi slúži na precvičenie práce s metódou.

Nutný diagnostický materiál  pre deti v školskom veku a staršie  a diagnostický materiál pre deti vo veku materskej školy  a v predškolskom veku si je možné zakúpiť vo vydavateľstve Verlag Austria Press (www.austriapress.at) alebo na webe sindelar.sk v internetovom obchode.

Na seminári referuje každý účastník v skupine o svojich skúsenostiach s diagnostikou na základe svojich protokolov z vyšetrenia. Protokoly z vyšetrenia budú vyhodnotené  a prediskutované aj v malých skupinkách a aj v pléne, pokiaľ to bude nutné, bude zostavený terapeutický plán.Okrem toho sa bude rozprávať o zostavení písomných správ a prezentovaní výsledkov z vyšetrenia.

Účastníci seminára, ktorí sa na seminár prihlásili, ale neodovzdali všetky požadované protokoly v úplnej vyplnenej forme do termínu odovzdania, budú vylúčení z účasti na seminári. Predĺženie termínu odovzdania NIE je možné. Poplatok za seminár NEBUDE vrátený.

Inak platia podmienky, ktoré sa týkajú platby a účasti na seminári.

 

Lektor:
PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

 

Učebné jednotky: 16

 

Počet účastníkov: 12

 

Dátum: .............

 

Cena: 200 eur
 

Miesto: Bratislava