DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ AKO PRÍČINA PORÚCH UČENIA A SPRÁVANIA

Modul 1

 

Obsah:

 

Definícia pojmu oslabenie dielčieho výkonu ( deficity čiastkových funkcií ), dopad deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie koncentrácie, poruchy koncentrácie (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa ( hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania...), emocionálna situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového výkonu

 

Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie

 

Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:

 

Metodika Dr. Sindelar "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Ukážka diagnostiky, vyhodnotenie diagnostiky na základe kazuistiky.

 

Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – Mačka Mňau.“:

Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.

 

Terapia oslabenia čiastkového výkonu:

Základy terapie, zoznámenie sa s tréningovým programom.

 

Odporúčania učiteľom a rodičom k výchove a  vzdelávaniu detí s oslabením čiastkového výkonu.

Základné poznatky – poruchy učenia, poruchy koncentrácie ( ADD, ADHD ).

Prehľad ďalších metód a možností terapie .

 

Lektor:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

 

Učebných jednotiek: 8

 

Počet účastníkov: 45

 

Dátum:

 

Cena: 100 eur
 

Miesto: Bratislava