Diagnostika a terapia deficitov dielčich funkcií
- metóda Dr. Sindelar I ( Modul 1, 2, 3 )

 

Druh kontinuálneho vzdelávania:

Aktualizačné

Hlavný cieľ:

Aktualizácia profesijných kompetencií odborných zamestnancov v problematike Diagnostiky a terapie deficitov dielčich funkcií – metódou Dr. Sindelar.

 

 

Obsah vzdelávacieho programu:

 

Téma Forma Časový rozsah
Modul 4: Deficity dielčich funkcií
- Diagnostika – supervízia

Podtémy: Úvod, Zodpovedanie otázok – nejasností k diagnostike
( 1  hod )
                      Zostavenie terapeutického plánu, osobnosť trénera
( 2 hod )
                      Prezentácia vybranej diagnostiky účastníkmi vzdelávania, supervízia lektorom, preskúšanie účastníkov
( 11 hod ( 5 hod + 6 hod nasledujúci deň ) )

                      Odporúčania rodičom a učiteľom, obsah a forma správy
( 1 hod )

                       Základné informácie k priebehu terapie, kontrolnych vyšetrení, k napísaniu záverečnej práce, diskusia
( 1 hod )

















Modul 5: Deficity dielčich funkcií
- Terapia – supervízia

Úvod, zodpovedanie otázok a nejasností k terapii a kontrolnym stretnutiam 
( 1 hod )

Referáty účastníkov vzdelávania na základe podkladov a protkolov k záverečnej práci - supervízia
( 6 hod )

Terapia – psychodynamika, úskalia, odporúčania
( 1 hod )





Referáty účastníkov vzdelávania na základe podkladov a protkolov k záverečnej práci - supervízia
( 6 hod )

Priebeh ďalšieho tréningu, záverečné vyšetrenia, odstránenie zvyšných symptómov, diskusia
( 1 hod )

 
Prezenčná / Dištančná
štúdium literatúry

Dištančná:
-       zozbieranie anamnestických údajov 2 detí v školskom veku
( 2 hod )
-       diagnostika 2 detí v školskom veku
 ( 4 hod )
-       zostavenie tréningového plánu vrátane správy
   ( 2 hod )
-       anamnestické údaje jedného dieťaťa predškolského veku
   ( 1 hod )
-       diagnostika 1 dieťaťa v predškolskom veku
   ( 1 hod )
-       zostavenie tréningového plánu vrátane správy
   ( 1 hod )
-       zaznamenanie diagnostík do hárkov a tréningových domov
( 1 hod )








Prezenčná /  Dištančná


Dištančná:
prevedenie diagnostiky 1 dieťaťa v školskom veku a staršieho
( 2 hod )
Zozbieranie anamnestických údajov
( 1 hod )
Zaznamenanie do hárkov a tréningového domu, správa
( 1 hod )
Zostavenie tréningu, rozhovor s rodičmi, odporúčania
( 1 hod )
Kontrolne vyšetrenia ( minimálne 2 testom, ostatné zošitmi počas obdobia minimálne troch mesiacov, vrátane ich zaznamenania)
( 5 hod )
Vytvorenie záverečnej práce s podrobným popisom diagnostiky a tréningu, cca 5 strán
( 2 hod )
 
8 hod / 6 hod
8 hod / 6 hod















































8 hod / 6 hod
8 hod / 6 hod




 
spolu   32 hod/ 24 hod
 

 

 

 

Profil absolventa:

Schopnosť vykonať diagnostiku a zostaviť terapeutický plán podľa metodiky Dr. Sindelar.

Absolvent vzdelávania je schopný diagnostikovať deti vo veku 3 – 5 rokov pomocou metodiky Mačky Mňau a deťom v školskom veku a starším vykonať diagnostiku pomocou metodiky Dr. Sindelar  - Test deficity dielčich funkcií a následne zostaviť terapeutický plán rodičom, ktorí budú s dieťaťom trénovať.

 

Rozsah vzdelávacieho programu:

56 hodín,  z toho 32 hodín prezenčne a 24 hodín dištančne

v trvaní max. 10 mesiacov

 

Bližšie určená kategória, podkategória odborných zamestnancov;  kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Kategória odborných zamestnancov:

psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg.

Kariérový stupeň:

samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

 

 

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady psychológa alebo školského psychológa alebo školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga alebo školského špeciálneho pedagóga alebo terénneho špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na kontinuálne vzdelávanie možno prijať odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov odbornej činnosti.

(§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.)

Uchádzač sa na vzdelávanie prihlasuje písomnou prihláškou, ktorú zašle na adresu poskytovateľa vzdelávania.

Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na písomnej prihláške potvrdzuje zaradenie odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.

Ak odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie odborného zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie, poskytovateľ posúdi zaradenie odborného zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Podmienkou ukončenia vzdelávania je aspoň 80% účasť na prezenčnej forme vzdelávania. Vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Obsahom prezentácie je spracovanie  3 diagnostík detí predškolského veku metódou Mačky Mňau a 5 diagnostík detí školského veku (prípadne starších) metódou T- 254 Deficity dielčich funkcií podľa Dr. Sindelar. Rozsah práce cca 5 strán.

Overenie profesijných kompetencií je v súlade s ustanovením § 35 ods. 6  zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z .

Odborný zamestnanec s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom  jeho odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním.

Podmienky pre odborných zamestnancov, ktorí vzdelávací program ukončujú podľa § 35 ods. 6 zákona (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním): uchádzač preukáže osvojené vedomosti z jednotlivých modulov a tém, záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou menovanou poskytovateľom. Obsahom prezentácie je spracovanie  3 diagnostík detí predškolského veku metódou Mačky Mňau a 5 diagnostík detí školského veku (prípadne starších) metódou T- 254 Deficity dielčich funkcií podľa Dr. Sindelar. Rozsah práce cca 5 strán.

Počet kreditov:

Spolu 13 kreditov, z toho 2 kredity za spôsob ukončenia vzdelávania

 

Sindelar I

 

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE